Yayım İlkeleri ve Yazarlar İçin

Dergimize gönderilecek olan yayınlar, uluslararası standartlara uyumlu olması açısından aşağıda belirtilen özelliklere uygun olarak hazırlanmalıdır. İlkeleri Bilgisayara indirmek için TIKLAYINIZ.

GENEL İLKELER

- Yayımlanmak için gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir.

- Eğer makalede daha önce yayımlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek durumundadır.

- Bilimsel toplantılarda daha önceden sunulmuş olan çalışmalar, makalede belirtilmesi koşulu ile kabul edilmektedir.

- Çalışmalarda kullanılan kaynaklara yapılacak atıflarda Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (AEUİİBFD)’ne ait yazım kurallarının kullanılması gerekmektedir. AEÜİİBFD APA sistemini kullanmaktadır.

- Bu şartları sağlayan çalışmalar, “makale yolla” menüsünü kullanarak başvurusunu gerçekleştirebilmektedir.

- Gönderilen yazılar, en az iki hakemin olumlu değerlendirmesinden sonra yayınlanır.

BİLİMSEL VE ETİK İLKELER

- Tüm yazarların gönderilen makalede akademik-bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır. Yazar olarak belirlenen isim aşağıdaki özelliklerin tamamına sahip olmalıdır:

- Makaledeki çalışmayı planlamalı veya yapmalı,

- Makaleyi yazmalı veya revize etmeli,

- Son halini kabul etmelidir.

- Eğer makalede direkt-indirekt ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum/kuruluş mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, firma… ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını veya varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu editöre sunum sayfasında belirtmelidirler.

- Makalede “Etik Kurul Onayı” alınması gerekli ise; alınan belgenin makale ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

YAYIN HAKKI

- Gönderilen makalelerin yayınlanmaya uygun görülmesi durumunda tüm yayın hakları Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’ne ait olacaktır. Yayınlardan alıntı yapılması halinde kaynak belirtilmesi ve yazının tamamı ya da bir kısmının kullanılması halinde derginin izni esastır.

- Yayımlanması kabul edilen çalışmaların yazar(ların)ın, çalışmalarını teslim etmeden önce “telif sözleşmesi”ni dikkatli bir şekilde okuması/okumaları ve imzalaması/imzalamaları beklenmektedir.

- Yazılardaki düşünce ve öneriler tümüyle yazarların sorumluluğundadır. Yazılardaki görüşler dergiye mal edilemez.

- Gönderilen çalışmalar, yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmezler.

YAZI ÇEŞİTLERİ

- Makalelerin, referanslar dâhil en az 4.000 en fazla 8.000 kelime olması;

- Kitap incelemelerinin, 1000–2000 kelime olması;

- Olay incelemelerinin ise, referanslar dâhil 3000–5000 kelime arasında olması gerekmektedir.

 YAZIM KURALLARI

- Dergiye yayımlanması için gönderilen makalelerde aşağıdaki biçimsel esaslara uygunluk aranmalıdır:

KISALTMALAR: Kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilmeli ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılmalıdır.

 ŞEKİL, RESİM, TABLO VE GRAFİKLER:

- Şekil, resim, tablo ve grafiklerin metin içinde geçtiği yerler ilgili cümlenin sonunda belirtilmelidir. Şekil, resim, tablo ve grafiklerin varsa açıklamaları makale sonuna eklenmelidir.

- Kullanılan kısaltmalar şekil, resim, tablo ve grafiklerin altındaki açıklamada belirtilmelidir.

- Daha önce basılmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise yazılı izin alınmalıdır ve bu izin açıklama olarak şekil, resim, tablo ve grafik açıklamasında belirtilmelidir.

- Resimler/fotoğraflar renkli, ayrıntıları görülecek derecede kontrast ve net olmalıdır.

 

EDİTÖRE SUNUM SAYFASI: Gönderilen makalenin kategorisi, daha önce başka bir dergiye gönderilmemiş olduğu, varsa çalışmayı maddi olarak destekleyen kişi ve kuruluşlar ve varsa bu kuruluşların yazarlarla olan ilişkileri belirtilmelidir.

 

KAPAK SAYFASI: Makalenin başlığı (Türkçe ve İngilizce), tüm yazarların ad-soyadları, akademik ünvanları, kurumları, iş telefonu-GSM, e-posta ve yazışma adresleri belirtilmelidir. Makale daha önce tebliğ olarak sunulmuş ise tebliğ yeri ve tarihi belirtilmelidir.

 

ÖZETLER:  Özet (Abstract), Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde minimum 150, maksimum 250  kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

ANAHTAR KELİMELER:

- En az 3, en fazla 5 adet olacak şekilde, Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır.

- Kelimeler birbirlerinden noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır.

SAYFA DÜZENİ

 • Çalışmalar, Microsoft Word programında; makale metni için Times New Roman 12 punto, makalenin çeşitli kısım, bölüm, altbölümlerinin başlıkları için 14 punto kullanılmalıdır.

 • Makalede, sayfanın sol kenarından 4 cm, diğer kenarlarından 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır.

 • Tüm ilk sayfalarda, başlık için sayfa üst kenarından 5 cm aşağıdan başlanır. Satırlar ‘iki yana yasla’ (justified) biçiminde yazılır.

 • Makale metni 1.5 aralıkla yazılır. Kısaltmalar, tablo, şekil ve sembol listeleri, önsöz, özetler, kaynaklar, ekler, metin içindeki tablo ve şekillerin isim ve açıklamaları 1 aralıkta yazılır.

 • Alt başlıklar sayfanın son satırı olarak yazılamaz, en azından 2 satır daha sığdırılamıyorsa başlık da sonraki sayfada yer alır.

 • Paragraflardan önce ve sonra 6 punto boşluk bırakılır. Paragraflar arasına boş satır konmaz.

 • Çalışmalarda 4 seviye başlık kullanılmaktadır.

  • 1. BİRİNCİ SEVİYE

   • 1.1.  İkinci Seviye

    • 1.1.1.  Üçüncü Seviye

    • (a) Dördüncü Seviye

 • Sayfa numarası verilmemesi gerekmektedir.

REFERANS KURALLARI: DERGİMİZ APA SİSTEMİNİ KULLANMAKTADIR

a-Tek yazarlı kitap ya da makale

i-Kitap:

Denk, E. (2011).  Silahlı Kuvvet Kullanımıyla ilgili TBMM Kararları. İstanbul: Siyasal Kitabevi.

Metin İçi Gönderme: (Denk, 2011, s.55)

Akıllı, E. (2013). Türkiye’de devlet Kimliği ve Dış Politika. Ankara: Nobel Yayınları.

Metin İçi Gönderme: (Akıllı, 2013, s.86)

ii-Makale:

Greenwood, C. (2003). International Law and the Pre-emptive Use of Force: Afghanistan, Al-Qaida, and Iraq. San Diego International Law Journal, 4(7), ss.7-37.

Metin İçi Gönderme: (Greenwood, 2003, s.26)

 

b-İki yazarlı kitap ya da makale

i-Kitap:

Kazgan, G. ve Ulçenko, N. (2003). Dünden Bugüne Türkiye ve Rusya. İstanbul: Bilgi.

Metin İçi Gönderme: (Kazgan ve Ulçenko, 2003, s.20)

ii-Makale:

Akçadağ, E. ve İsmayilov, E. (2016). Ukrayna Krizinin Rusya ve Japonya Arasındaki Kuril Adaları Sorununa Etkisi. Uluslararası İlişkiler, 12(48), s. 95-115.

Metin İçi Gönderme: (Akçadağ ve İsmyilov, 2016, s.100)

c-Üçten fazla yazarlı kitap ya da makale

i-Kitap:

Randelzhofer. A., Simma, B. ve diğerleri. (2002). The Charter of the United Nations: A Commentary. Oxford: Oxford University Press.

Metin İçi Gönderme: (Randelzhofer ve diğerleri, 2002, s.65)

 

ii-Makale:

Dranove, D. ve diğerleri. (2003). Is More Information Better? The Effects of “Report Cards” on Health Care Providers. Journal of Political Economy , 11(3).

Metin İçi Gönderme: (Dranove ve diğerleri, 2003, s.25)

d- Kitapta makale

Singer, J. D. ve diğerleri. (1972). Capability, Distribution, Uncertainty and Major Power War, 1980-1965. İçinde Bruce Russett (Der.), Peace, War, and Numbers. Beverly Hills: Sage.

e- Çeviri kitap

Baç, M. M. (2001). Türkiye ve AB: Soğuk Savaş Sonrası İlişkiler. (Simten Coşar, çev.). İstanbul: Alfa.

f- Gazete Yazısı

Akıllı, E. (2015, 6 Ocak). Turkey’s ever expanding ‘helping hand’ over latin America. Daily Sabah.

g- Arşiv belgeleri

Başbakanlık Hususi Kalem. (10 aralık 1943). Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (Seri. 33218).

h- İnternetten alınan kaynaklar

Çelenk, B. (18 Mart 2015). The Concept and Practice of ‘Nation Branding’ 19 Aralık 2016 tarihinde http://cesran.org/the-concept-and-practice-of-nation-branding.html erişildi.

i- Söyleşi

İlber Ortaylı (kişisel görüşme, Ankara, 10 Ekim 2003)

j- Yüksek Lisans-Doktora Tezleri

Güneş, B. (2012). Private Military/Security Companies: Bşackwater and Middle East (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). University of Sussex, School of Law, Politics and Sociology, Brighton.

 

 

 


Copyright © BAUM 2015