ÖNCEKİ SAYILAR
Editörler
Doç.Dr. Öner AKGÜL
 
  
 
Cilt,Sayı,Tarih
Cilt: 5 - Sayı: 2
 
Kapak | Jenerik |   İçindekiler      
 
Burçin ÇALIŞKAN GÖK ve Ümit BULUT
TÜRKİYE’DE FAİZ ORANI GEÇİŞKENLİĞİ SÜRECİ: DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN TAHMİN TEKNİKLERİNDEN BULGULAR
THE INTEREST RATE PASSCilt 5/ Sayı 2 / Aralık 202 1 Vol 5/ No 2 / December 202 THROUGH PROCESS IN TURKEY: EMPIRICAL EVIDENCE FROM LINEAR AND NONLINEAR ESTIMATION TECHNIQUES
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Demokaan DEMİREL
İYİ YÖNETİMİ SAĞLAMADA AB OMBUDSMANININ ROLÜ
THE ROLE OF THE EUROPEAN OMBUDSMAN IN GOOD ADMINISTRATION
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Serkan GÜNER
TÜRKİYE’NİN KAMU DİPLOMASİSİ VE YUMUŞAK GÜÇ UYGULAMALARINDA MEDYA’NIN ROLÜ: TRT’NİN ULUSLARARASI KANALLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
THE ROLE OF THE MEDIA IN TURKEY'S PUBLIC DIPLOMACY AND SOFT POWER PRACTICES: AN ASSESSMENT ON TRT'S INTERNATIONAL CHANNELS
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Mustafa ERBİR ve S. Kaan ALTINAYAK
MUHASEBE MESLEK ELEMANLARININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ
ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR DISPLAYED BY PROFESSIONAL ACCOUNTANTS: CASE OF KAYSERİ PROVINCE
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Bayram GÜNGÖR
POST-SOSYALİST ÜLKELERDE PRO-DEMOKRATİK DÖNÜŞÜM VE EKONOMİK KALKINMA: PANEL ARDL YAKLAŞIMI
PRO-DEMOCRATIC TRANSITION AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN POST-SOCIALIST COUNTRIES: PANEL ARDL APPROACH
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Şükran PİRHAN ve Özgür DEMİRTAŞ
TÜRKİYE’DE YAYINLANAN STRATEJİK YÖNETİM KONULU MAKALE VE TEZLERİN BİBLİYOMETRİK İNCELEMESİ: 2000-2020 DÖNEMİ
BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF ARTICLES AND THESIS ON STRATEGIC MANAGEMENT PUBLISHED IN TURKEY: 2000-2020 TERM
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Kübra YILDIR ve Yüksel İLTAŞ
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KÂRLILIĞI BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (2003-2019)
ANALYSIS OF DETERMINANTS OF PROFITABILITY IN BANKING SECTOR: THE CASE OF TURKEY (2003-2019)
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Editörden - Editorial Remarks
Özet | Abstract | Tam Metin
 

Copyright © BAUM 2015