ÖNCEKİ SAYILAR
Editörler
Dr.Öğr. Üyesi Öner AKGÜL
 
  
 
Cilt,Sayı,Tarih
Cilt: 4/ Sayı:2/Kırşehir/Aralık 2020
 
Kapak | Jenerik |   İçindekiler      
 
Dr.Öğr. Üyesi Öner AKGÜL
Editörden
Editorial Remarks
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Şenol KANTARCI
KOVİD-19 SALGINI SÜRECİNİN ULUSLARARASI SİSTEME ETKİSİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER/ÖNGÖRÜLER
THOUGHTS/PREDICTIONS ON THE EFFECT OF THE COVID-19 PANDEMIC PROCESS UPON THE INTERNATIONAL SYSTEM
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Elif HABİP, Hilal TANYIL DIZI, Halim KAZAN
ÖRGÜTSEL SESSİZLİK VE ÇALIŞAN DAYANIKLILIĞIN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL DESTEĞİN MODERATÖR ROLÜ
THE MODERATOR ROLE OF PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT THE EFFECT ON ORGANIZATIONAL SILENCE AND EMPLOYEE RESILIENCE EFFECT ON TURNOVER INTENTION
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Mesut KAÇANOĞLU
BİR TOPLUMSAL DEĞİŞİM SORUNSALI OLARAK KALKINMA: MODERNLEŞMENİN VE BATILILAŞTIRMANIN KÜLTÜREL YOK EDİCİLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
DEVELOPMENT AS A PROBLEM OF SOCIAL CHANGE: AN ASSESSMENT OF THE CULTURAL ANNIHILATION OF MODERNIZATION AND WESTERNIZATION
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Nur Şima ÖZDEN
SAVAŞIN YENİ AKTÖRLERİ: ÖZEL ASKERİ VE GÜVENLİK ŞİRKETLERİ
NEW ACTORS OF WAR: PRIVATE MILITARY AND SECURITY COMPANIES
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Gizem ARI KOÇAK, Murat GÜLMEZ
KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARIN SANAL DÜNYADAKİ PAZARLAMA FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ÖRNEK OLAY: SECOND LİFE- LIVE AND LEARN IN KENYA “FEED A SMILE” ÖRNEĞİ
A CASE STUDY ON MARKETING ACTIVITIES OF NONPROFIT ORGANIZATIONS IN VIRTUAL WORLD: SECOND LIFE - LIVE AND LEARN IN KENYA “FEED A SMILE” EXAMPLE
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Musa PALTA, Barış ÖZDAL
KOPENHAG OKULU’NUN GÜVELİK ANLAYIŞI BAĞLAMINDA SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEM’DE BALKANLARIN GÜVENLİĞİNİN ANALİZİ
ANALYSIS OF BALKAN’S SECURITY IN THE CONTEXT OF COPENHAGEN SCHOOL’S SECURITY APPROACH IN THE POST-COLD WAR ERA
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Ahu Meryem ERDOĞAN
AŞIRI KREDİ GENİŞLEMELERİNE BİR ÖNLEM OLARAK MAKRO İHTİYATİ POLİTİKALAR VE TÜRKİYE UYGULAMASI
MACRO PRUDENTIAL POLICIES AS A MEASURE TO EXCESSIVE CREDIT EXPANSION AND IMPLEMENTATION IN TURKEY
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Farida ELEUKEN
TÜRKİYE-KAZAKİSTAN ARASINDAKİ EKONOMİK VE EĞİTİM İLİŞKİLERİ
EDUCATION AND ECONOMIC RELATIONS BETWEEN TURKEY-KAZAKHSTAN
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Mustafa ERBİR
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
A STUDY FOR DETERMINING THE ENTREPRENEURSHIP TENDENCY OF SOCIAL SCIENCES VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS: THE CASE OF KAYSERI UNİVERSITY
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Hasan Hüseyin BAHADIR
KİTAP KRİTİĞİ: AHİLİK: AHİ BABA MUSTAFA KARAGÜLLÜ ve KIRŞEHİR Maruf Bir Sima: Ahi Baba
Özet | Abstract | Tam Metin
 

Copyright © BAUM 2015